Úřední deska

Číslo jednací: 201338 Upomínka ošetřovné

Monika Peštová, Markéty Kuncové 2, Brno

Číslo jednací 201624-M zahájení správního řízení

Marcela Tenková, Bezručova 13, 602 00 Brno

Doručení písemností veřejnou vyhláškou

Ředitelka Diagnostického ústavu pro mládež, střediska výchovné péče a školní jídelny Brno, Veslařská 246, dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že nedoručené písemnosti jsou uloženy k vyzvednutí v Diagnostickém ústavu pro mládež, středisku výchovné péče a školní jídelně, Brno, Veslařská 246 na sociálním oddělení, kde je možno je převzít v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 hod. Správní orgán přistoupí k doručení písemností veřejnou vyhláškou pokud se jedná o účastníka řízení neznámého pobytu nebo o účastníka, kterému se prokazatelně nedaří doručovat do místa trvalého pobytu, případně na jinou kontaktní adresu. Veřejná vyhláška se považuje za doručenou patnáctým dnem po jejím vyvěšení na úřední desce.


Zpět na aktuality