Informace pro instituce

Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno (dále jen DÚM a SVP) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je MŠMT ČR. Jsme zařízení s celoročním nepřetržitým provozem. DÚM poskytuje podporu dětem s problémovým chováním, spolupracuje s jejich zákonnými zástupci, kmenovými školami a orgány sociálně právní ochrany dítěte a dalšími subjekty.  Plní úkoly diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální.

Tyto úkoly probíhají v rámci několika pracovišť.

  • Pracoviště ambulantní péče poskytuje konzultační, poradenskou a terapeutickou pomoc dětem a jejich rodinám, které se ocitnou v obtížné životní situaci, potýkají se se vztahovými či výchovnými problémy a nejsou klienty DÚM. Tyto služby poskytuje také klientům DÚM. Těm navíc zabezpečuje následnou intervenční podporu v kontextu jejich rodiny a školy.
  • Pracoviště dobrovolných diagnostických pobytů nabízí dětem starším 15 let dobrovolný pobyt. Ten se realizuje na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem, dítětem a ředitelkou zařízení, není podložen žádným soudním rozhodnutím. Pobyt je forma pomoci dětem a jejich rodinám, které se dostali do obtížné situace z důvodu výchovných či vztahových problémů. Cílem pobytu je komplexní vyšetření a diagnostika nezletilého, která je spjata s intenzivní reedukačně – terapeutickou péčí. Účelem dobrovolného pobytu je odhalení příčin problémů dítěte a především pak nalezení prostředků k řešení a eliminaci potíží.
  • Pracoviště prodloužených pobytů nabízí další otevřenou alternativu pro děti, pro něž není vhodné jejich přemístění. Prodloužený pobyt je určen dětem, u nichž je nezbytně nutné zajistit dokončení studia v regionu Brněnska a nadále poskytovat ve vyšší míře psychologické a speciálně pedagogické služby. Doba prodlouženého pobytu je do ukončení nařízení o ústavní výchově, ochranné výchově, případně ukončení smlouvy o prodlouženém pobytu.
  • Pracoviště soudně nařízených diagnostických pobytů nabízí služby dětem s rozvinutou poruchou chování na základě předběžného opatření, rozhodnutí o ústavní nebo ochranné výchově. Doba diagnostického pobytu činí zpravidla 8 týdnů. V průběhu této doby probíhá komplexní multioborová diagnostika dítěte. V průběhu diagnostického pobytu svoláváme kulatý stůl – multioborové setkání dítěte, zákonných zástupců, pracovníků OSPOD a odborných pracovníků DÚM – jehož cílem je vyjasnění další perspektivy dítěte. Na základě závěrů kulatého stolu dáváme doporučení k přemístění dítěte do organizací pro výkon ústavní a ochranné výchovy. V průběhu pobytu v DÚM je dítě reedukováno tak, aby v případě nápravy jeho situace mohlo být umístěno do rodiny nebo do dětského domova.

V současné době dáváme návrh na přemístění do následujících organizací pro výkon ÚV a OV:

 Pro chlapce:

Ø VÚ, SVP Help, SŠ a ŠJ Střílky,

Ø VÚM Olešnice,

Ø VÚ, SŠ a ŠJ Velké Meziříčí,

Ø OP Žďár nad Sázavou,

Ø VÚM Višňové.

Pro děvčata:

Ø VÚ, SŠ a ŠJ Velké Meziříčí,

Ø VÚM Olešnice,

Ø VÚM Višňové,

Ø OP Janštejn,

Ø VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Moravský Krumlov.

Dalšími pracovišti DÚM jsou

  • Pracoviště diagnostické zajišťuje komplexní odborné vyšetření dětí, stanovuje diagnózu, reedukační postupy a prognózu další edukace.
  • Pracoviště sociální služeb zajišťuje sociální péči o děti a podílí se na diagnostickém šetření. Zajišťuje rozmístění dětí do výchovných zařízení. V osobních věcech dětí spolupracuje s pověřenými odděleními sociálně právní ochrany dětí, státním zastupitelstvím, se soudy, policií ČR a s osobami odpovědnými za výchovu.
  • Pracoviště výchovně vzdělávací zjišťuje v diagnostických třídách stav vědomostí, dovedností a znalostí dětí a zajišťuje jejich vzdělávání po dobu pobytu v diagnostickém ústavu a podílí se na jejím diagnostickém vyšetření. Mimoškolní výchovně – vzdělávací činnost probíhá ve výchovných skupinách na oddělení. Zajišťuje zájmovou činnost dětí, nabízí dětem volnočasové aktivity.
  • Pracoviště záchytné poskytuje po dobu nezbytně nutnou péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou zadrženým na útěku z jiných zařízení.
  • Pracoviště Probační a mediační služby v DÚM je možné stanovený počet hodin alternativního trestu odpracovat
  • Střediska výchovné péče poskytují preventivní speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc dětem s rizikem či projevy poruch chování formou ambulantní poradenské činnosti nebo umístěním dítěte na dvouměsíční internátní pobyt


Zpět na zákonné informace