Dobrovolné pobyty

Omlouváme se, ale v současné době nelze dobrovolné pobyty realizovat, protože od září 2017 nemají zákonný podklad. Můžete však podpořit petici za jejich znovuzavedení.

Diagnostický ústav pro mládež realizuje dobrovolné diagnostické pobyty pro děti ve věku od 15 let na základě přechodného ustanovení čl. II bod 4 zákona č. 333/2012 Sb.

Pobyt se realizuje na základě písemné dohody mezi rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte, dítětem a ředitelkou zařízení, není podložen žádným soudním rozhodnutím.

Účelem dobrovolného pobytu je odhalení příčin problémů dítěte a především pak nalezení prostředků k jejich řešení a odstranění, eventuálně zmírnění potíží, doporučení výchovných postupů a metod do budoucna.

Předpokladem přijetí dítěte na dobrovolný diagnostický pobyt je vždy předchozí ambulantní forma řešení problémové situace s dítětem (diagnostický ústav pro mládež – ambulance, středisko výchovné péče, pedagogicko-psychologická poradna, apod.). Ambulantní péče je povinná a probíhá nejméně ve dvou schůzkách.

Dobrovolný diagnostický pobyt trvá zpravidla dva měsíce a je zpoplatněn.

Přirozenou součástí spolupráce při dobrovolném pobytu je rodinná psychoterapie, individuální pohovory s dítětem a rodinou. Dle potřeby klienta a zákonných zástupců poskytne psycholog krizové intervence.

V den nástupu je dítě umístěno do diagnostických tříd v rámci DÚM .

Součástí pobytu je i vzdělávání se v diagnostických třídách, kde s dítětem pracují učitelé na splnění požadavků individuálního vzdělávacího programu (IVP), mnohdy dítě připravují na komisionální nebo opravné zkoušky na kmenových školách, jsou v úzkém kontaktu se školami a učiteli dětí. Při práci převažuje individuální přístup ke každému dítěti.

Výjimečně, s ohledem na individuální potřeby dítěte, je možné tuto absenci ve kmenové škole zkrátit a dítě může docházet do své kmenové školy. Vždy však po konzultaci s dotčenými stranami (dítě, rodiče, škola).

Po ukončení práce v diagnostických třídách následují odpolední terapeutické programy a volnočasové aktivity s psychology a vychovateli.

V průběhu dne i noci na oddělení dohlíží asistenti pedagoga. Pokoje v odděleních jsou dvoulůžkové a naše moderní ubytování snese obecně vysoká hodnotící kritéria.

Jsme zaměřeni na cílenou ventilaci napětí a agresivity při sportu, děti pečují o své bezprostřední okolí a podílí se na úklidech oddělení i práci v areálu DÚM. V rámci enviromentální výchovy spolupracujeme s firmou AVE na šetření přírodních zdrojů dělením odpadů.

Rozvíjíme možnosti pěstování vlastní zeleniny – učíme děti základní dovednosti v zahrádkaření, rovněž se snažíme rozvíjet sebeobsluhu dětí například učením základů vaření.

Atraktivní je i bezprostřední okolí DÚM, tradičními cíli jsou park u Anthroposu, břehy řeky Svratky i lesopark se zvířecí oborou. Máme navázánu úzkou spolupráci např. s centrem Kociánka, Planetáriem města Brna, Aquaparkem Kohoutovice, koupalištěm Riviéra, ZOO Brno, Sokolem Brno I, ZŠ Jundrov, Masarykovou univerzitou, Střední školou pro sluchově postižené atd. Mezi naše partnery patří také brněnské sportovní kluby Kometa, Zbrojovka a Valosun, dále divadlo Radost a Brněnské veletrhy a výstavy, jejichž nabídky pravidelně využíváme.

Po měsíci pobytu lze využít možnosti víkendové dovolenky. Zákonní zástupci vždy na vyzvání sociálních pracovnic ve 3. týdnu pobytu zažádají o dovolenku. V následujícím víkendu se dovolená uskuteční. Změna je možná po domluvě.

Z hlediska dobrovolného diagnostického pobytu se vyžaduje aktivní spolupráce rodiny s naším zařízením v průběhu pobytu dítěte v DÚM.

Rovněž musí být potvrzen předpoklad navrácení dítěte zpět do rodiny po ukončení dobrovolného diagnostického pobytu.

Po ukončení dobrovolného pobytu zůstává dítě nadále v péči ambulance DÚM Brno.

Náklady na dobrovolný pobyt (DDP) v roce 2017

a) platba za stravování 159,- Kč/ den 4 770,- Kč/ 30 dní
b) platba za ubytování 200,- Kč/ za celý měsíc
c) kapesné pro dítě 300,- Kč/ měsíc
d) záloha na mimořádné aktivity 500,- Kč/ pobyt
Celkem 11 040,- Kč záloha za 60 dní (obvyklá délka pobytu)

Nevyužitá záloha na mimořádné aktivity a nevyplacené kapesné je vratné. Vrací se také stravné za dny, kdy je dítě na dovolené v rodinném prostředí.